ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนสามัคคี […]

“Chinese New Year”

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกลุ่มสาระการเรียน […]

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

     โรงเรียนสามัคคี […]

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 62

     โรงเรียนสามัคคี […]

วัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผากลางนา ร่วม […]

 

ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารจัดกิจกรรม โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดยนายถนอม  ไพรหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูจำนวน 18 คนและนักเรียนจำนวน 157 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

เดินทางทัศนศึกษาจังหวัดสกลนคร ได้แก่ วัดถ้ำผาแด่น,พระธาตุเชิงชุม และวัดหลวงปู่ฝั้น อาจาโร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 เดินทางทัศนศึกษาที่จังหวัดเลย ได้แก่ ถนนคนเดินเชียงคาน ,วัดท่าคก, วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน ให้นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน

“Chinese New Year”

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดกิจกรรม วันตรุษจีน ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการพูดและฟังภาษาจีน โดยการตอบคำถามชิงรางวัล และการกล่าวอวยเป็นภาษาจีน จากตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ทั้งนี้กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียน เสริมสร้างศักยภาพทางด้านภาษาจีน

ส่งเสริมเผยแพร่ อนุรักษ์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีจีน

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือเนตรนารี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือ พี.ซี. คาวบอยทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 76 คน โดยมีกิจกรรมเชิงวิชาการในการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ ประกอบด้วย วิชานักผจญภัย วิชาการจัดค่ายพักแรม หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือเนตรนารีทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบตลอดจนช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้า

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 62

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือเนตรนารี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือ พี.ซี. คาวบอยทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 76 คน โดยมีกิจกรรมเชิงวิชาการในการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ ประกอบด้วย วิชานักผจญภัย วิชาการจัดค่ายพักแรม หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือเนตรนารีทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบตลอดจนช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้า

วัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผากลางนา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและกรมควบคุมโรค ร่วมชืี้แจงทำความเข้าใจแก่โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เกี่ยวกับรายละเอียดงานวิจัยวัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก และร่วมตกลงยินยอมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการในครั้้งนี้

ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี วันครู ประจำปี 2562

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562 ในวัน พุธ

ที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จัดโดยสมาคมครูอำเภอน้ำโสม กำหนดการในช่วงเช้ามีการประกอบพิธีสงฆ์  พิธีอัญเชิญศีรษะครู 7 หัว และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้รับมอบเกียรติบัตรทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน คือ 1.นายถนอม  ไพรหลวง รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และคณะครู จำนวน 11 ท่านได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในช่วงบ่ายมีการรับประทานอาหารร่วมกัน มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และจับฉลากของขวัญปีใหม่

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกับโรงเรียนบ้านโชคเจริญ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ ศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านโชคเจรฺิญ โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงโม่หินสุมิตร, สพป.อุดรธานี เขต 4 และผู้ปกครอง โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆร่วมสนุกเพื่อรับรางวัล อาทิ เช่นกิจกรรมมวยทะเล กิจกรรมปีนเสาน้ำมัน กิจกรรมจกไห กิจกรรมการแสดงโชว์จากนักเรียนโรงเรียนบ้านสวัสดี โรงเรียนบ้านโชคเจริญ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร และอีกมากมาย

วังจำปีเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

นำเสนอผลงานด้านการประกันคุณภาพ IQA AWARDS

วันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายถนอม  ไพรหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร พร้อมด้วย ครูสุรัส ง้วนพันธ์ุ ,ครูเบญจพร นาคจันทร์ ,ครูวรารัตน์  พูลเพิ่ม และ ครูอานนท์ นาคจันทร์ ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน (รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก) ณ บริเวณอาคารห้องประชุมชั้นล่าง โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ การพัฒนา “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”