Category: ทั่วไป

วันไหว้ครู

เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 คณะกรรมการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ และมีการประกวดแข่งขันพานไหว้ครู Read more »

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2557

เมื่อวันที่26-29 พฤษภาคม พ.ศ.2557  คณะครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
Read more »

อบรมวิจัยในชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 นายประหยัด พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม. 20)ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ ศน.เสถียร เที่ยงธรรม และ ดร.เกศรี วิวัฒนปฐพี โดยหลังจากการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยได้ผลสำเร็จคือ คณะครูมีความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัย และได้ลองฝึกปฏิบัติจริง

Read more »

ปัจฉิม ’56

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบันของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 18 มีนาคม 2557

Read more »

สัปดาห์แนะแนว

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดสัปดาห์แนะแนว เพื่อให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษา ทั้งสายอาชีวะ และอุดมศึกษา

Read more »

เลือกตั้งสภาฯ สามัคคีพิทย์

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้สนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน และปีนี้ได้ประธานนักเรียนคือ นายราชัน  พากุล

Read more »

ตรุษจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ให้ความรู้ ประวัติ ความเชื่อ ต่างๆ เกี่ยวกับวันตรุษจีน

Read more »

ครูจีน เยี่ยมสามัคคีพิทย์

ครูจากประเทศจีน หวังซุนซิน โดยการแนะนำของครูกุนตี ภูพานเพชร มาให้ความรู้ภาษาจีนแก่นักเรียน ก่อนกลับประเทศ ได้แนะนำเทคนิคต่างๆ ทั้งให้นักเรียนได้ลองฝึกการเขียนตัวอักษรจีนด้วยหมึก

Read more »

ศน.เข้าตรวจเยี่ยม และแนะแนวทาง

ศน.บัณฑิต ไชยวงศ์ และ ศน.อุทุมพร ตุ่ยชัย ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม รร.สามัคคีพิทยาคาร และแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่คณะครู เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2557

Read more »

ทำบุญปีใหม่ 2557

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ทำบุญวันปีใหม่ 2557 โดยการตักบาตร ไหว้พระ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

Read more »