Category: การศึกษาทางเลือก

วัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผากลางนา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและกรมควบคุมโรค ร่วมชืี้แจงทำความเข้าใจแก่โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เกี่ยวกับรายละเอียดงานวิจัยวัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก และร่วมตกลงยินยอมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการในครั้้งนี้

ปัจฉิม ’56

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบันของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 18 มีนาคม 2557

Read more »

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนครองพลูวิทยา

โรงเรียนครองพลูวิทยา จ.จันทบุรี ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน การศึกษาระบบทางเลือก  พร้อมกับมาส่งมอบครูภาษาไทย ครู สมจิตร จันทร์เปา ย้ายเข้าโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 56 ที่ผ่านมา โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มาศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาทางเลือก ของโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

ปฐมนิเทศนักเรียนทางเลือก ปีการศึกษา 1/2556

นักเรียนกลุ่มทางเลือก ได้รับปฐมนิเทศ และพบผู้บริหารและคณะครูผู้สอนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทางเลือก

Read more »