Category: การศึกษาทางเลือก

พิธีมอบประกาศณียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาจัดพิธีมอบประกาศณียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร โดยมี นายถนอม   ไพรหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารเป็นผู้มอบ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 จำนวน 24 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน ประกอบด้วยกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  กิจกรรมขอขมาครู  กิจกรรมลอดซุ้ม และมอบเกียรติให้นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  

“เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Syposium”

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Syposiumก้าวสู่ปีที่ 127 อุดรธานี สืบสานวิถีภูมิปัญญา พัฒนาการศึกษาสู่สากล ในวันที่ 13-15  มีนาคม 2562

โดยมี นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ  อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนายถนอม  ไพรหลวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร พร้อมกับคณะครู จำนวน 17 ท่าน นักเรียนจำนวน 9 คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 

6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  6 สัปดาห์ก่อนมีการเลือกตั้งโดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยคุณครูวัฒนา  แข่งขัน แบบบันทึก 6 สัปดาห์ การเลือกตั้ง จดหมายถึงผู้ปกครองในการเชิญชวนผู้ปกครองไปเลือกตั้ง มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น  174 คน ทั้งนี้เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระบวนการขั้นตอนการเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน สามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้ครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนของตนเอง ซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ

ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารจัดกิจกรรม โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดยนายถนอม  ไพรหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูจำนวน 18 คนและนักเรียนจำนวน 157 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

เดินทางทัศนศึกษาจังหวัดสกลนคร ได้แก่ วัดถ้ำผาแด่น,พระธาตุเชิงชุม และวัดหลวงปู่ฝั้น อาจาโร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 เดินทางทัศนศึกษาที่จังหวัดเลย ได้แก่ ถนนคนเดินเชียงคาน ,วัดท่าคก, วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน ให้นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน

วัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผากลางนา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและกรมควบคุมโรค ร่วมชืี้แจงทำความเข้าใจแก่โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เกี่ยวกับรายละเอียดงานวิจัยวัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก และร่วมตกลงยินยอมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการในครั้้งนี้

ปัจฉิม ’56

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบันของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 18 มีนาคม 2557

Read more »

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนครองพลูวิทยา

โรงเรียนครองพลูวิทยา จ.จันทบุรี ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน การศึกษาระบบทางเลือก  พร้อมกับมาส่งมอบครูภาษาไทย ครู สมจิตร จันทร์เปา ย้ายเข้าโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 56 ที่ผ่านมา โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มาศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาทางเลือก ของโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

ปฐมนิเทศนักเรียนทางเลือก ปีการศึกษา 1/2556

นักเรียนกลุ่มทางเลือก ได้รับปฐมนิเทศ และพบผู้บริหารและคณะครูผู้สอนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทางเลือก

Read more »