Category: ข่าวเด่น

พิธีมอบประกาศณียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาจัดพิธีมอบประกาศณียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร โดยมี นายถนอม   ไพรหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารเป็นผู้มอบ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 จำนวน 24 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน ประกอบด้วยกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  กิจกรรมขอขมาครู  กิจกรรมลอดซุ้ม และมอบเกียรติให้นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  

“เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Syposium”

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Syposiumก้าวสู่ปีที่ 127 อุดรธานี สืบสานวิถีภูมิปัญญา พัฒนาการศึกษาสู่สากล ในวันที่ 13-15  มีนาคม 2562

โดยมี นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ  อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนายถนอม  ไพรหลวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร พร้อมกับคณะครู จำนวน 17 ท่าน นักเรียนจำนวน 9 คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 

6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  6 สัปดาห์ก่อนมีการเลือกตั้งโดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยคุณครูวัฒนา  แข่งขัน แบบบันทึก 6 สัปดาห์ การเลือกตั้ง จดหมายถึงผู้ปกครองในการเชิญชวนผู้ปกครองไปเลือกตั้ง มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น  174 คน ทั้งนี้เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระบวนการขั้นตอนการเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน สามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้ครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนของตนเอง ซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารจัดอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธ ที่  27 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจอำเภอน้ำโสม ได้แก่ ร.ต.อ.ทวนชัย จำรัสศรี, ด.ต.ดร.ไวพจน์ จำปานิล, ร.ต.ต.มงคล เมืองสนธิ์ และคณะ จัดกิจกรรมในหัวข้อ 1.ลูกเสือจราจร 2.ลูกเสือกับการป้องกันภัยอาชญากรรม 3.ลูกเสือกับการป้องกันภัยยาเสพติด  4.ลูกเสือกับการสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติดและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

จัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤษศาสตร์ ณ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์

โรงเรียนสามัคคีร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานสวนพฤษศาสตร์ โรงเรียนเครือข่าย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์

ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารจัดกิจกรรม โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดยนายถนอม  ไพรหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูจำนวน 18 คนและนักเรียนจำนวน 157 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

เดินทางทัศนศึกษาจังหวัดสกลนคร ได้แก่ วัดถ้ำผาแด่น,พระธาตุเชิงชุม และวัดหลวงปู่ฝั้น อาจาโร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 เดินทางทัศนศึกษาที่จังหวัดเลย ได้แก่ ถนนคนเดินเชียงคาน ,วัดท่าคก, วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน ให้นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน

“Chinese New Year”

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดกิจกรรม วันตรุษจีน ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการพูดและฟังภาษาจีน โดยการตอบคำถามชิงรางวัล และการกล่าวอวยเป็นภาษาจีน จากตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ทั้งนี้กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียน เสริมสร้างศักยภาพทางด้านภาษาจีน

ส่งเสริมเผยแพร่ อนุรักษ์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีจีน

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือเนตรนารี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือ พี.ซี. คาวบอยทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 76 คน โดยมีกิจกรรมเชิงวิชาการในการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ ประกอบด้วย วิชานักผจญภัย วิชาการจัดค่ายพักแรม หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือเนตรนารีทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบตลอดจนช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้า

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 62

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือเนตรนารี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือ พี.ซี. คาวบอยทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 76 คน โดยมีกิจกรรมเชิงวิชาการในการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ ประกอบด้วย วิชานักผจญภัย วิชาการจัดค่ายพักแรม หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือเนตรนารีทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบตลอดจนช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้า

วัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผากลางนา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและกรมควบคุมโรค ร่วมชืี้แจงทำความเข้าใจแก่โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เกี่ยวกับรายละเอียดงานวิจัยวัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก และร่วมตกลงยินยอมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการในครั้้งนี้