Category: ข่าวเด่น

อบรมวิจัยในชั้นเรียน

IMG_9528

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 นายประหยัด พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม. 20)ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ ศน.เสถียร เที่ยงธรรม และ ดร.เกศรี วิวัฒนปฐพี โดยหลังจากการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยได้ผลสำเร็จคือ คณะครูมีความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัย และได้ลองฝึกปฏิบัติจริง

Read more »

ปัจฉิม ’56

10012489_279335398898604_555365926_n

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบันของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 18 มีนาคม 2557

Read more »

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

1948193_278901482275329_2125699087_n

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้จัดค่ายลูกเสือภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 11-12-13 มีนาคม 2557

Read more »

สัปดาห์แนะแนว

1743530_271635766335234_271910089_n

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดสัปดาห์แนะแนว เพื่อให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษา ทั้งสายอาชีวะ และอุดมศึกษา

Read more »

เลือกตั้งสภาฯ สามัคคีพิทย์

1891217_271634066335404_2056828867_n

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้สนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน และปีนี้ได้ประธานนักเรียนคือ นายราชัน  พากุล

Read more »

ยินดีกับ นร.ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

1796620_266342093531268_541185849_n

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Read more »

ค่ายอาสาฯ คีรีวงกต

1796634_10201936476431249_1677266156_n

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมค่ายอาสาฯ เพื่อสร้างฝายกั้นน้ำ กับ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ณ บ้านคีรีวงกต ตำบลนาเค อำนายูง จังหวัดอุดรธานี นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการออกค่าย ได้รู้จักเพื่อนต่างโรงเรียน และยังสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอีกด้วย

Read more »

อุทยานฯ นายูง เยือน สามัคคีพิทย์

1653795_262570350575109_771822593_n

คณะวิทยากรจาก อุทยานแห่งชาตินายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี มาให้ความรู้แก่นักเรียน รร.สามัคคีพิทยาคาร

Read more »

ครูจีน เยี่ยมสามัคคีพิทย์

chaina_kru

ครูจากประเทศจีน หวังซุนซิน โดยการแนะนำของครูกุนตี ภูพานเพชร มาให้ความรู้ภาษาจีนแก่นักเรียน ก่อนกลับประเทศ ได้แนะนำเทคนิคต่างๆ ทั้งให้นักเรียนได้ลองฝึกการเขียนตัวอักษรจีนด้วยหมึก

Read more »

ศน.เข้าตรวจเยี่ยม และแนะแนวทาง

sn-bundit

ศน.บัณฑิต ไชยวงศ์ และ ศน.อุทุมพร ตุ่ยชัย ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม รร.สามัคคีพิทยาคาร และแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่คณะครู เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2557

Read more »