Category: ข่าวเด่น

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้จัดค่ายลูกเสือภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 11-12-13 มีนาคม 2557

Read more »

สัปดาห์แนะแนว

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดสัปดาห์แนะแนว เพื่อให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษา ทั้งสายอาชีวะ และอุดมศึกษา

Read more »

เลือกตั้งสภาฯ สามัคคีพิทย์

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้สนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน และปีนี้ได้ประธานนักเรียนคือ นายราชัน  พากุล

Read more »

ยินดีกับ นร.ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Read more »

ค่ายอาสาฯ คีรีวงกต

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมค่ายอาสาฯ เพื่อสร้างฝายกั้นน้ำ กับ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ณ บ้านคีรีวงกต ตำบลนาเค อำนายูง จังหวัดอุดรธานี นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการออกค่าย ได้รู้จักเพื่อนต่างโรงเรียน และยังสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอีกด้วย

Read more »

อุทยานฯ นายูง เยือน สามัคคีพิทย์

คณะวิทยากรจาก อุทยานแห่งชาตินายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี มาให้ความรู้แก่นักเรียน รร.สามัคคีพิทยาคาร

Read more »

ครูจีน เยี่ยมสามัคคีพิทย์

ครูจากประเทศจีน หวังซุนซิน โดยการแนะนำของครูกุนตี ภูพานเพชร มาให้ความรู้ภาษาจีนแก่นักเรียน ก่อนกลับประเทศ ได้แนะนำเทคนิคต่างๆ ทั้งให้นักเรียนได้ลองฝึกการเขียนตัวอักษรจีนด้วยหมึก

Read more »

ศน.เข้าตรวจเยี่ยม และแนะแนวทาง

ศน.บัณฑิต ไชยวงศ์ และ ศน.อุทุมพร ตุ่ยชัย ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม รร.สามัคคีพิทยาคาร และแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่คณะครู เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2557

Read more »

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนครองพลูวิทยา

โรงเรียนครองพลูวิทยา จ.จันทบุรี ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน การศึกษาระบบทางเลือก  พร้อมกับมาส่งมอบครูภาษาไทย ครู สมจิตร จันทร์เปา ย้ายเข้าโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อ.ต้ำโสม จ.อุดรธานี

Read more »