ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ค่ายคุณธรรม

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารพานักเรียนไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหารธรรม ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ซึ่งทางโรงเรียนไได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขัดเกลาทางด้านจิตใจของเยาวชน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ.2560 เมื่อเช้าวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นวันแรกของการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร  โดยประธานในพิธีคือนายถนอม ไพรหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้ร่วมพิธีเปิดค่าย ให้โอวาทแก่นักเรียนก่อนเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จากท่านพระวิทยากร พระมหาสมปองมุทิโต เจ้าอาวาส ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหารธรรม ประธานชมรมนิรุตติศึกษา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุศูนย์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม และท่านพระครูบูรพาธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสววัดหนองโมงบูรพา ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

DSCF5433 DSCF5442 DSCF5457 DSCF5470 DSCF5485 DSCF5490 DSCF5501 DSCF5504 DSCF5511 DSCF5512 DSCF5513 DSCF5527 DSCF5528 DSCF5536 DSCF5539 DSCF5540 DSCF5541 DSCF5546 DSCF5547 DSCF5550 DSCF5559

You can leave a response, or trackback from your own site.