วัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผากลางนา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและกรมควบคุมโรค ร่วมชืี้แจงทำความเข้าใจแก่โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เกี่ยวกับรายละเอียดงานวิจัยวัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก และร่วมตกลงยินยอมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการในครั้้งนี้

You can leave a response, or trackback from your own site.