กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือเนตรนารี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือ พี.ซี. คาวบอยทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 76 คน โดยมีกิจกรรมเชิงวิชาการในการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ ประกอบด้วย วิชานักผจญภัย วิชาการจัดค่ายพักแรม หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือเนตรนารีทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบตลอดจนช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้า

You can leave a response, or trackback from your own site.