ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารจัดกิจกรรม โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดยนายถนอม  ไพรหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูจำนวน 18 คนและนักเรียนจำนวน 157 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

เดินทางทัศนศึกษาจังหวัดสกลนคร ได้แก่ วัดถ้ำผาแด่น,พระธาตุเชิงชุม และวัดหลวงปู่ฝั้น อาจาโร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 เดินทางทัศนศึกษาที่จังหวัดเลย ได้แก่ ถนนคนเดินเชียงคาน ,วัดท่าคก, วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน ให้นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน

You can leave a response, or trackback from your own site.