โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารจัดอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธ ที่  27 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจอำเภอน้ำโสม ได้แก่ ร.ต.อ.ทวนชัย จำรัสศรี, ด.ต.ดร.ไวพจน์ จำปานิล, ร.ต.ต.มงคล เมืองสนธิ์ และคณะ จัดกิจกรรมในหัวข้อ 1.ลูกเสือจราจร 2.ลูกเสือกับการป้องกันภัยอาชญากรรม 3.ลูกเสือกับการป้องกันภัยยาเสพติด  4.ลูกเสือกับการสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติดและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

You can leave a response, or trackback from your own site.