6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  6 สัปดาห์ก่อนมีการเลือกตั้งโดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยคุณครูวัฒนา  แข่งขัน แบบบันทึก 6 สัปดาห์ การเลือกตั้ง จดหมายถึงผู้ปกครองในการเชิญชวนผู้ปกครองไปเลือกตั้ง มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น  174 คน ทั้งนี้เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระบวนการขั้นตอนการเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน สามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้ครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนของตนเอง ซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ

You can leave a response, or trackback from your own site.