พิธีมอบประกาศณียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาจัดพิธีมอบประกาศณียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร โดยมี นายถนอม   ไพรหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารเป็นผู้มอบ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 จำนวน 24 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน ประกอบด้วยกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  กิจกรรมขอขมาครู  กิจกรรมลอดซุ้ม และมอบเกียรติให้นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  

You can leave a response, or trackback from your own site.