ปัจฉิม ’56

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบันของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 18 มีนาคม 2557

You can leave a response, or trackback from your own site.