กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

10ครูวิชุดา

 นางสาววิชุดา วงศ์หนองหว้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

12ครูสมจิตร

นางสาวสมจิตร จันทร์เปา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

20ครูทิวาวรรณ

นางทิวาวรรณ คำดวง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย