กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5ครูสุรัส
นางสาวสุรัส ง้วนพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

7ครูมณธยา

นางสาวมณธยา ประทุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

9ครูสุปัญโญ

นายสุปัญโญ คำมุงคุณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์