กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

8ครูวัฒนา
นายวัฒนา แข่งขัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 

 

16ครูเกตุธัญญา
นางสาวเกตุธัญญา นิติโยธิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

19ครูพรประภา
นางสาวพรประภา เทพสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ