กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

6ครูเบญจพร
นางเบญจพร นาคจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

11ครูกุนตี
นางสาวกุนตี ภูพานเพชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ