ข้อมูลโรงเรียน

logo-finish

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม  สาขาสามัคคี

วันก่อตั้ง : 8 พฤษภาคม 2540

ที่ตั้ง : 93 หมู่ 8 บ้านศรีวิไล ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

เนื้อที่ : 40 ไร่ 2 งาน

ปรัชญา :  สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

คติพจน์ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม รักถิ่นฐาน บริการชุมชน

อัตลักษณ์ : มารยาทดี มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์ : สถานศึกษาพอเพียง

วิสัยทัศน์ : ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๓ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่๒๑ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

สีประจำโรงเรียน : แสด – น้ำเงิน

ดอกไม้โรงเรียน : ดอกจำปี

อักษรย่อ : ส.ค.

นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร : สามัคคี

ตราโรงเรียน : วงดอกจำปีล้อมรอบดวงเทียน