ติดต่อเรา

ติดต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายถนอม ไพรหลวง
โทร. 088-563-5136

* กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่ม นางเบญจพร นาคจันทร์
โทร. 083-672-7558
* กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่ม นายสมสวัสดิ์ ศรีนันท์ดอน
โทร. 087-215-1699
* กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่ม นางโอรัตน์ หอมสมบัติ
โทร. 083-339-2200
* กลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่ม นางสาวสุรัส ง้วนพันธุ์
โทร. 089-279-7618

*ผู้ดูแลเว็บไซต์
นายณัฐพร  ตองอ่อน
โทร. 0640460751
e-mail : samakkhipit_32@hotmail.com

ที่อยู่โรงเรียน : โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 93  หมู่  8  บ้านศรีวิไล  ต.สามัคคี   อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี  41210