ติดต่อเรา

ติดต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายถนอม ไพรหลวง
โทร. 088-563-5136

* รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายรมย์ อนันตโสภณ
โทร. 097-359-5755
* กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่ม นายสมสวัสดิ์ ศรีนันท์ดอน
โทร. 087-215-1699
* กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่ม นางโอรัตน์ หอมสมบัติ
โทร. 083-339-2200
* กลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่ม นางสาวสุรัส ง้วนพันธุ์
โทร. 089-279-7618
* กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่ม นางเบญจพร นาคจันทร์
โทร. 083-672-7558

*ผู้ดูแลเว็บไซต์
นางสาวจิตรลดา จันลาน
โทร. 095-663-3513
e-mail : arijung1228@gmail.com

ที่อยู่โรงเรียน : โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 93  หมู่  8  บ้านศรีวิไล  ต.สามัคคี   อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี  41210