ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลผู้เรียน (๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ระดับชั้นที่เปิดสอน

จำนวนห้อง

จำนวนผู้เรียนปกติ (คน)

จำนวนผู้เรียนเด็กพิเศษ (คน)

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๖

๑๒

๒๘

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๓

๑๔

๒๗

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๔

๑๑

๒๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๒๐

๑๓

๓๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๑๖

๑๕

๓๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑๓

รวม

๘๔

๗๓

   

๑๕๗

รวมทั้งสิ้น

๘๔

๗๓

   

๑๕๗