ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลผู้เรียน (มิถุนายน ๒๕๖๐)

ระดับชั้นที่เปิดสอน

จำนวนห้อง

จำนวนผู้เรียนปกติ (คน)

จำนวนผู้เรียนเด็กพิเศษ (คน)

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๒

๑๔

๒๖

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๔

๑๑

๒๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๖

๑๕

๓๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๑๕

๑๖

๓๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๑๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑๖

๒๕

รวม

๗๑

๗๙

   

๑๕๐

รวมทั้งสิ้น

๗๑

๗๙

   

๑๕๐