ทำเนียบกลุ่มงาน

ผอถนอม

นายถนอม ไพรหลวง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
088-563-5136

รองฯรมย์1

นายรมย์ อนันตโสภณ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
087-236-9306

 


IMG_6536

นายสมสวัสดิ์ ศรีนันท์ดอน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
089-710-2038

003 copy

นางโอรัตน์ หอมสมบัติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
083-339-2200

สุรัส2

นางสาวสุรัส ง้วนพันธุ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
089-279-7618

sm-udn4-tea-205
นางเบญจพร นาคจันทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
095-658-9741

IMG_6526
นางสาวมณธยา ประทุม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
งาน กยศ.
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
093-332-6285
IMG_6515นางสาวกุนตี ภูพานเพชร
ตำแหน่ง ครู
งานแผนงบประมาณ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
089-417-5882
IMG_6520นายอานนต์ นาคจันทร์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
งานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
083-665-1549
IMG_6514นายสุปัญโญ คำมุงคุณ
ตำแหน่ง ครู
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
089-841-3454
003นายวัฒนา แข่งขัน
ตำแหน่ง ครู
งานอาคารสถานที่
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
087-247-3974
IMG-2นายณัฐพร  ตองอ่อน
ตำแหน่ง ครู
การเงิน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
093-479-9662
somjitนางสาวสมจิตร จันทร์เปา
ตำแหน่ง ครู
งานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
095-040-8656
001นางสาววิชุดา วงศ์หนองหว้า
ตำแหน่ง ครู
งานแนะแนว
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
082-111-7081
นิตยา2นางสาวนิตยา โนนสุรัตน์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
089-574-8807
กฤษณานางสาวกฤษณา สุดใจ
ตำแหน่ง ครู
งานวัดผล
กลุ่มบริหารวิชาการ
086-457-6943
Ple
นางสาวเกตุธัญญา  นิติโยธิน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
098-662-0321
img003นางสาวจิตรลดา  จันลาน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
งานทะเบียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
095-663-3513

พรประภา copy
นางสาวพรประภา เทพสาร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
งานธุรการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
080-758-9461

20ครูทิวาวรรณ
นางทิวาวรรณ คำดวง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยงานวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
088-557-0739