ทำเนียบกลุ่มงาน

ผอถนอม

นายถนอม ไพรหลวง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
088-563-5136


กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารวิชาการ
IMG_6536

นายสมสวัสดิ์ ศรีนันท์ดอน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานฯ
089-710-2038

003 copy

นางโอรัตน์ หอมสมบัติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานฯ
083-339-2200

สุรัส2

นางสาวสุรัส ง้วนพันธุ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานฯล
089-279-7618

sm-udn4-tea-205
นางเบญจพร นาคจันทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานฯ
095-658-9741

IMG_6526
นางสาวมณธยา ประทุม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
งาน กยศ.

 

 

093-332-6285

IMG-2นายณัฐพร  ตองอ่อน
ตำแหน่ง ครู
การเงิน

 

 

093-479-9662

IMG_6520นายอานนต์ นาคจันทร์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
งานกิจการนักเรียน

 

 

083-665-1549

IMG_6514นายสุปัญโญ คำมุงคุณ
ตำแหน่ง ครู
งานทะเบียน,

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

089-841-3454

003นายวัฒนา แข่งขัน
ตำแหน่ง ครู
งานอาคารสถานที่

 

 

087-247-3974

นิตยา2นางสาวนิตยา โนนสุรัตน์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

089-574-8807

 

นางสาวนพรัตน์ ชาวดร

ธุรการโรงเรียน

 

 

somjitนางสาวสมจิตร จันทร์เปา
ตำแหน่ง ครู

งานพัฒนาหลักสูตร,
งานห้องสมุด

095-040-8656

Pleนางสาวเกตุธัญญา  นิติโยธิน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ

 

 

089 279 9358

พรประภา copyนางสาวพรประภา เทพสาร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
091 057-9731
 

นางสาววรารัตน์ พูลเพิ่ม

ครูผู้ช่วย

งานวัดและประเมินผล

082 123 3347

นายหยิ่ง ทองประทับ

ช่างไม้ 4

   

นางสาวสุพัตตา  เปี่ยมไพบูลย์

ครูอัตราจ้าง

 

นายวิชิต ถาโคตร

ลูกจ้างชั่วคราว